CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ THẤT CHÂU ĐẠI PHÁP HỘI TẠI CHÙA VIÊN GIÁC.

CHƯƠNG TRÌNH CÚNG DƯỜNG TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ THẤT CHÂU ĐẠI PHÁP HỘI TẠI CHÙA VIÊN GIÁC.

 • THỜI GIAN:
 • Ngày 21/11/2020 (Chủ nhật 03/01/2021)
  • 18h00: Lễ Khai Đàn Phụng thỉnh Đông phương Giáo Chủ Dược Sư Như Lai quang giáng đạo tràng, Dược sư Hải hội Bồ Tát, Hiền Thánh, Hộ Pháp Long Thiên, Dược Xoa Thần tướng, Mật Tích Kim Cang, quang lâm pháp hội.
 • Từ 22-28/11/2020 (04/01 – 10/01) Mỗi ngày
  • 7h00: Đại chúng vân tập
  • 7h30: Khóa Lễ Kinh Dược Sư (Hội thứ 01)
  • 8h30: Khóa Lễ Kinh Dược Sư (Hội thứ 02)
  • 9h30: Khóa Lễ Kinh Dược Sư (Hội thứ 03)
  • 10h30: Cúng Phật – Cúng Thánh Chúng – Phóng Sanh
  • 11h00: Thọ trai
  • 13h30: Khóa Lễ Kinh Dược Sư (Hội thứ 04)
  • 14h30: Khóa Lễ Kinh Dược Sư (Hội thứ 05)
  • 15h30: Khóa Lễ Kinh Dược Sư (Hội thứ 06)
  • 16h30: Chúc thực hữu tình
  • 18h00: Khóa Lễ Kinh Dược Sư (Hội thứ 07) – Tuyền sơ Kỳ nguyện – Hồi Hướng Công Đức
 • Từ 29/11-18/12/2020 (11/01 – 30/01) Mỗi ngày
  • 18h00: Khóa Lễ Dược Sư Sám Pháp – Giá trì chơn ngôn Quán đảnh – Thần chú tiêu tai – Tuyên sớ Kỳ nguyện Tiêu tai Diên Thọ – Hồi hướng công đức – Mãn nguyện Tùy tâm.
 • Ngày 19/12/2020 (Chủ nhật 31/01/2021)
  • 8h00: Khóa Lễ Dược Sư Sám Pháp – Giá trì chơn ngôn Quán đảnh – Thần chú tiêu tai – Tuyên sớ Kỳ nguyện Tiêu tai Diên Thọ – Hồi hướng công đức – Mãn nguyện Tùy tâm.
  • 9h30: Phóng sanh
  • 10h00: Cúng Phật – Cúng Thánh Chúng
  • 11h00: Thọ Trai
  • 14h00: Cam Lộ Pháp thực – Phổ thí hữu tình – Pháp giới oan thân – Giải kết sanh Tịnh độ
 • ĐỊA ĐIỂM: CHÙA VIÊN GIÁC SỐ 193 BÙI THỊ XUÂN, PHƯỜNG 1, QUẬN TÂN BÌNH. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

*** GHI CHÚ: Trong thời gian 21 ngày Lễ sám gia trì, đạo tràng sẽ tổ chức phóng sanh vào các ngày Chủ nhật lúc 16h00.

Bài viết liên quan

Trả lời