CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG THẢNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ

CHƯƠNG TRÌNH PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG THẢNH ĐẢN PHẬT A DI ĐÀ

 • THỜI GIAN:
  • Ngày 14/11/2020 (Chủ nhật 27/12/2020)
   • 16h45: Khóa lễ sám hối Hồng Danh
  • Ngày 15/11/2020 (Thứ hai 28/12/2020)
   • 08h00: Bạch Phật – Khai Kinh & tụng kinh Pháp Hoa quyển thứ 1
   • 10h30: Thọ trai – Kinh hành niệm Phật
   • 13h30: Tụng kinh Pháp Hoa quyển thứ 2
   • 15h00: Dược thạch
   • 16h15: Tụng kinh Pháp Hoa quyển thứ 3
   • 18h00: Lạy Hồng Danh Phật A Di Đà tại Nội Viện
  • Ngày 16/11/2020 (Thứ ba 29/12/2020)
   • 08h00: Tụng kinh Pháp Hoa quyển thứ 4
   • 10h30: Thọ trai – Kinh hành niệm Phật
   • 13h30: Tụng kinh Pháp Hoa quyển thứ 5
   • 15h00: Dược thạch
   • 16h15: Tụng kinh Pháp Hoa quyển thứ 6
   • 18h00: Lạy Hồng Danh Phật A Di Đà tại Nội Viện
  • Ngày 17/11/2020 (Thứ tư 30/12/2020)
   • 03h30: Khóa Lễ tụng chú Lăng Nghiêm và vía Phật A Đi Đà
   • 08h00: Tụng kinh Pháp Hoa quyển thứ 7
   • 09h45: Hoàn Kinh – Cúng Phật
   • 10h30: Thọ trai
   • 16h45: Tụng kinh A Di Đà
   • 18h00: Lạy Hồng Danh Phật A Di Đà tại Phật Đài
 • ĐIA ĐIỂM: Chùa Huệ Nghiêm số 220/110/1 đường Đỗ Năng Tế, khu phố 2, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Trích dẫn: Đạo Tràng Chùa Huệ Nghiêm

Bài viết liên quan

Trả lời